Hotline 0899 199 799

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ mặc định được áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng.

Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn không được phép tìm cách trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura.

Aura cam kết đảm bảo rằng ứng dụng hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của ứng dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn đối với ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ với bạn chính xác những gì bạn đang trả tiền. Ứng dụng Aura Hotel lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại của mình, đây là quá trình loại bỏ các giới hạn và hạn chế phần mềm do hệ điều hành chính thức của thiết bị áp đặt. Việc này có thể khiến điện thoại của bạn dễ bị phần mềm độc hại/vi-rút/chương trình độc hại xâm nhập, ảnh hưởng đến các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể có nghĩa là ứng dụng Aura Hotel sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.

Sau đây là phần tuyên bố về Điều khoản và Điều kiện của các Ứng dụng, dịch vụ bên thứ ba:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Đồng thời, Aura không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn cần đảm bảo rằng thiết bị của mình luôn được sạc – nếu thiết bị hết pin và bạn không thể bật thiết bị để sử dụng Dịch vụ, thì Aura không thể nhận trách nhiệm. 

Về trách nhiệm của Aura đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi bạn sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng ứng dụng được cập nhật nhưng chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào thông tin và dữ liệu của các bên thứ ba. Do đó Aura không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng. 

Ứng dụng hiện khả dụng trên iOS tuy nhiên tại một số điểm chúng tôi có thể sẽ cập nhật ứng dụng.  Các yêu cầu đối với hệ thống và đối với mọi hệ thống bổ sung mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Aura không hứa rằng bản cập nhật ứng dụng của chúng tôi sẽ tương thích với phiên bản iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn phải luôn tải các bản cập nhật cho ứng dụng khi được được yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn về việc chấm dứt trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào thì:

(a) Các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các điều khoản này sẽ kết thúc

(b) Bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị của mình.

Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang Điều khoản và Điều kiện này được tạo bởi Trình tạo chính sách quyền riêng tư của ứng dụng.

Vui lòng nhập SĐT của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ mặc định được áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng.

Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn không được phép tìm cách trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura.

Aura cam kết đảm bảo rằng ứng dụng hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của ứng dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn đối với ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ với bạn chính xác những gì bạn đang trả tiền. Ứng dụng Aura Hotel lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại của mình, đây là quá trình loại bỏ các giới hạn và hạn chế phần mềm do hệ điều hành chính thức của thiết bị áp đặt. Việc này có thể khiến điện thoại của bạn dễ bị phần mềm độc hại/vi-rút/chương trình độc hại xâm nhập, ảnh hưởng đến các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể có nghĩa là ứng dụng Aura Hotel sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.

Sau đây là phần tuyên bố về Điều khoản và Điều kiện của các Ứng dụng, dịch vụ bên thứ ba:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Đồng thời, Aura không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn cần đảm bảo rằng thiết bị của mình luôn được sạc – nếu thiết bị hết pin và bạn không thể bật thiết bị để sử dụng Dịch vụ, thì Aura không thể nhận trách nhiệm. 

Về trách nhiệm của Aura đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi bạn sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng ứng dụng được cập nhật nhưng chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào thông tin và dữ liệu của các bên thứ ba. Do đó Aura không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng. 

Ứng dụng hiện khả dụng trên iOS tuy nhiên tại một số điểm chúng tôi có thể sẽ cập nhật ứng dụng.  Các yêu cầu đối với hệ thống và đối với mọi hệ thống bổ sung mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Aura không hứa rằng bản cập nhật ứng dụng của chúng tôi sẽ tương thích với phiên bản iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn phải luôn tải các bản cập nhật cho ứng dụng khi được được yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn về việc chấm dứt trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào thì:

(a) Các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các điều khoản này sẽ kết thúc

(b) Bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị của mình.

Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang Điều khoản và Điều kiện này được tạo bởi Trình tạo chính sách quyền riêng tư của ứng dụng.

Give us your email to receive smart home recommendations

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ mặc định được áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng.

Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn không được phép tìm cách trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura.

Aura cam kết đảm bảo rằng ứng dụng hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của ứng dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn đối với ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ với bạn chính xác những gì bạn đang trả tiền. Ứng dụng Aura Hotel lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại của mình, đây là quá trình loại bỏ các giới hạn và hạn chế phần mềm do hệ điều hành chính thức của thiết bị áp đặt. Việc này có thể khiến điện thoại của bạn dễ bị phần mềm độc hại/vi-rút/chương trình độc hại xâm nhập, ảnh hưởng đến các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể có nghĩa là ứng dụng Aura Hotel sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.

Sau đây là phần tuyên bố về Điều khoản và Điều kiện của các Ứng dụng, dịch vụ bên thứ ba:

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

Mapbox

Đồng thời, Aura không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn cần đảm bảo rằng thiết bị của mình luôn được sạc – nếu thiết bị hết pin và bạn không thể bật thiết bị để sử dụng Dịch vụ, thì Aura không thể nhận trách nhiệm. 

Về trách nhiệm của Aura đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi bạn sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng ứng dụng được cập nhật nhưng chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào thông tin và dữ liệu của các bên thứ ba. Do đó Aura không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng. 

Ứng dụng hiện khả dụng trên iOS tuy nhiên tại một số điểm chúng tôi có thể sẽ cập nhật ứng dụng.  Các yêu cầu đối với hệ thống và đối với mọi hệ thống bổ sung mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Aura không hứa rằng bản cập nhật ứng dụng của chúng tôi sẽ tương thích với phiên bản iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn phải luôn tải các bản cập nhật cho ứng dụng khi được được yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn về việc chấm dứt trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào thì:

(a) Các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các điều khoản này sẽ kết thúc

(b) Bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị của mình.

Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhi.bui@seltec.io. Trang Điều khoản và Điều kiện này được tạo bởi Trình tạo chính sách quyền riêng tư của ứng dụng.

Skip to see the result