Hotline 0899 199 799

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi….

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng việc tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura…

Vui lòng nhập SĐT của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi….

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng việc tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura…

Give us your email to receive smart home recommendations

Aura Hotel - Chính sách bảo mật

Aura đã xây dựng ứng dụng Aura Hotel dưới dạng ứng dụng Miễn phí. Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi….

Aura Hotel - Điều khoản sử dụng

Bằng việc tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Bản thân ứng dụng và tất cả nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về Aura…

Skip to see the result